Interpersonell psykoterapi (IPT)

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress, och tvärtom; hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra. Terapin kan ge hjälp att bearbeta kriser, t ex ständiga gräl, ny fas i livet eller svår sorg.

Metoden utarbetades i början av 80-talet för behandling av depression. Sedan dess har den anpassats även till andra diagnoser, t ex dystymi, bulimia nervosa, bipolära sjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom och ångesttillstånd.

IPT skiljer sig ifrån andra former av behandling genom att huvudsakligen fokusera på relationsproblem.

Relationsproblem

Terapeuten kommer använda de första mötena åt att reda ut hur dina problem, t ex om depression, kan hänga samman med dina nuvarande relationer.  Behandlingen kommer sedan att fokusera på “rätt” saker. Till exempel:

Interpersonell dispyt

Meningsskiljaktigheter eller gräl med någon annan. Det kan handla om att man inte kan mötas på grund av olika förväntningar. Ett exempel kan vara en konflikt i äktenskapet där en av parterna angriper den andre. Man börjar med att undersöka hur pass svårlöslig konflikten verkar vara. Finns det källor för missförstånd som kan vara orsakade av otydlig kommunikation? Om svaret är ja och så behöver du träna in ett nytt sätt att kommunicera. Din uppgift blir sedan att prova dessa nya sätt i de relationer du haft problem med.

Rollförändring

Omständigheter i livet som innebär stora förändringar för dig som person.
Ett exempel kan vara en person som nyligen har genomgått en plågsam och oönskad separation. Arbetet blir att i terapin se på det som har förlorats och att sörja detta. Samtidigt gäller det att upptäcka vilka nya möjligheter som separationen ger. Med terapeutens hjälp undersöker du också de eventuella problem som den nya rollen kan innebära.

Komplicerad sorg

En känslomässig reaktion på en omfattande förlust, när sorgearbetet övergår i depression.
Ett exempel kan vara när någon har förlorat en viktig anhörig. Depressionen kan bero på att sorgeprocessen inte har startat, eller har stoppats upp. Arbetet blir i detta fall att släppa fram känslorna för den avlidna och starta eller fortsätta sorgeprocessen.

Interpersonell känslighet

Svårigheter att skapa eller bibehålla sunda relationer.
Terapeuten kan t ex använda sig av relationen mellan dig och honom/henne själv, för att undersöka dina andra, problematiska relationer. Detta kan ge viktiga ledtrådar till dina problem med relaterandet till andra. Samtidigt uppmuntras du att pröva dessa nya kunskaper på nya relationer.

IPT-behandlingen

I den initiala fasen av IPT kommer samtalet kretsa kring betydelsefulla relationer i ditt liv och på vilket sätt de kan ha samband med dina problem, t ex din depression. Du och terapeuten kommer tillsammans göra en s k ”interpersonell inventering”. Den blir en slags sammanställning av dina viktigaste relationer med deras styrkor och svagheter. Detta hjälper dig att identifiera de relationer som ni bör fokusera på i terapin.

I nästa fas av behandlingen kommer ni att börja jobba för att åstadkomma positiva förändringar. Det gäller att ringa in de faktorer i dina pågående relationer som ger upphov till de depressiva symtomen.

Ett annat viktigt inslag är att du lär dig att uppmärksamma de känslomässiga reaktioner som relationsproblemen orsakar:
Vad gör dig arg, ledsen, vad ger dig ångest men framför allt – vad får dig att reagera med depression?

Du och terapeuten pratar sedan om situationen och de problem som uppstått. Terapeuten ställer frågor som förtydligar situationen och problemen. Ditt sätt att kommunicera kan benas upp och tydliggöras i en kommunikationsanalys som ni gör tillsammans. För att du ska kunna använda dig av dina nyvunna kommunikationskunskaper på bästa sätt kan du, med terapeutens hjälp, träna dessa i ett rollspel tillsammans med någon person som är särskilt viktig för dig. Det viktigaste av allt är att du prövar dessa insikter/kunskaper på relationerna med dina närmaste.

Framtiden

Vid terapiavslutning diskuterar du och terapeuten en handlingsplan för framtiden;
Vad ska du göra för att må fortsatt bra? Vad gör du om du skulle må sämre igen?
Det är viktigt att fortsätta träna på, och ständigt använda, de färdigheter du
utvecklat under terapin.

WALID HAMAWANDER | LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

Råbygatan 2, 223 61 LUND
walidhamawander@terapilund.se
0706-55 46 18