Walid Hamawander Legitimerad Psykoterapeut

Jag är beteendevetare & legitimerad psykoterapeut sedan 20 år. Med examen från Lunds Universitet har jag utfört psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi inom familjerådgivningen, studenthälsan i Lund och kriscentrum i Malmö.
Det omfattar individuell, par- och familjeterapi.

Jag utgår från emotionally focused therapy for couples (EFT) i mitt arbete med par.
Fokus ligger på varför relationen är av stor vikt, vad som präglar en dålig relation och vilka åtgärder som krävs för en ljusare framtid. Ofta handlar det om att återskapa en känsla av trygghet och att samspelet ska bli mer välfungerande. Man utgår från tre delar : vänskapen, konflikthantering och att vara överens kring vad som gäller för just er relation.

Individuell terapi, interpersonell psykoterapi (IPT) fokuserar på hur det psykiska måendet påverkar mänskliga relationer, hur dessa relationer i sin tur påverkar ens mående och hur man lätt fastnar och vidmakthåller lidandet. Metoden uppkom för behandling av depression och har utvecklats till att även behandla bland annat dystymi, bulimia nervosa, bipolära sjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom och ångesttillstånd. En interpersonell inventering görs, för att utreda specifika behov och prioritera vilket område som är av störst vikt för just dig – komplicerad sorg, konflikt med närstående, interpersonell sårbarhet eller rollförskjutning.

Målet är att reda ut vad problematiken grundar sig i, för ett välfungerande och bättre mående!

Kontakta mig här vid funderingar eller för ett förutsättningslöst första samtal
på min mottagning i Lund centrum, Råbygatan 2, nära Mårtenstorget.

WALID HAMAWANDER | LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

Råbygatan 2, 223 61 LUND
walidhamawander@terapilund.se
0706-55 46 18