Stress? Oro? Relationsproblem?

Alla söker vi efter välbefinnande. Med samtalsterapi reder vi ut problematiska livsmönster &
skapar förutsättningar för trygghet, glädje och frihet, i livets alla skeden.

Par och individuell terapi

Psykoterapi är en individuellt utformad samtalsbehandling vars syfte är att fördjupa
förståelsen kring problematiska livsmönster, för att i sin tur möjliggöra förändring.

Vi utforskar aktuell livssituation, med nuvarande insikter och problematik.

Vi ser över erfarenheter och bakgrund. I många fall grundar sig
underliggande problematik i förträngda känslor, upplevelser och kriser.

Vi ser över relationer, hur behov och känslor upplevs och kan förstås.  

Mötet mellan individ och psykoterapeut bygger på förtroende och tillit.
Att man får möjlighet att öppna upp och utforska känslor, tankar och bekymmer.
Att öppet diskutera och reflektera för att gemensamt skapa en plan för framtiden.

Tidsmässigt rör det sig om allt från långvarig kontakt till kortare tidsperioder,
helt beroende på ditt eller ert behov.

Läs mer om terapiförloppen & kontakta mig här

WALID HAMAWANDER

Legitimerad psykoterapeut

Walid Hamawander Legitimerad Psykoterapeut

Jag är beteendevetare & legitimerad psykoterapeut sedan 20 år.
Med examen från Lunds Universitet har jag utfört psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi inom familjerådgivningen, studenthälsan i Lund och kriscentrum i Malmö.
Det omfattar individuell, par- och familjeterapi.

Jag utgår från emotionally focused therapy for couples (EFT) i mitt arbete med par.
Fokus ligger på varför relationen är av stor vikt, vad som präglar en dålig relation och vilka åtgärder som krävs för en ljusare framtid. Ofta handlar det om att återskapa en känsla av trygghet och att samspelet ska bli mer välfungerande. Man utgår från tre delar : vänskapen, konflikthantering och att vara överens kring vad som gäller för just er relation.

Individuell terapi, interpersonell psykoterapi (IPT) fokuserar på hur det psykiska måendet påverkar mänskliga relationer, hur dessa relationer i sin tur påverkar ens mående och hur man lätt fastnar och vidmakthåller lidandet. Metoden uppkom för behandling av depression och har utvecklats till att även behandla bland annat dystymi, bulimia nervosa, bipolära sjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom och ångesttillstånd. En interpersonell inventering görs, för att utreda specifika behov och prioritera vilket område som är av störst vikt för just dig – komplicerad sorg, konflikt med närstående, interpersonell sårbarhet eller rollförskjutning.

Målet är att reda ut vad problematiken grundar sig i, för ett välfungerande och bättre mående!

Kontakta mig här vid funderingar eller för ett förutsättningslöst första samtal
på min mottagning i Lund centrum, Råbygatan 2, nära Mårtenstorget.

WALID HAMAWANDER | LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

Råbygatan 2, 223 61 LUND
walidhamawander@terapilund.se
0706-55 46 18